Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjno - Socjalnych

Wyświetl stronę główną » Struktura ZGM » Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjno - Socjalnych

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjno - Socjalnych - NK
Kierownik - Magdalena Konarska
tel. 032 67 217-14,
      032 67 234-83 wew. 30

kadry@zgm-zawiercie.pl

Do podstawowych zadań Działu należy:

 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników i Zakład postanowień Kodeksu pracy, Regulaminu pracy i innych aktów prawnych,
 • planowanie potrzeb kadrowych, z uwzględnieniem kadr wykwalifikowanych,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników,
 • rozpowszechnianie przepisów w zakresie prawa pracy i spraw socjalnych,
 • czuwanie nad prawidłowym zaszeregowaniem pracowników oraz doskonaleniem systemu wyróżniania i awansowania,
 • prowadzenie spraw w zakresie ruchu osobowego jak: przeniesienia, przeszeregowania awanse oraz wprowadzanie odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze,
 • przygotowanie i weryfikowanie dokumentów dotyczących zwolnień pracownika wg obowiązujących przepisów,
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych pracowników do ZUS,
 • kompletowanie dokumentów pracowników koniecznych do ubiegania się o emeryturę lub rentę,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną kwalifikacyjną pracownika samorządowego,
 • ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy,
 • badanie stanu i stopnia wykorzystania kwalifikacji pracowników,
 • stwarzanie warunków umożliwiających pracownikom uzupełnienie wykształcenia podniesienia kwalifikacji,
 • planowanie środków finansowych, rzeczowych   i innych niezbędnych do realizacji planów szkolenia,
 • organizowanie stażów pracy i praktyk zawodowych, kontrola ich przebiegu,
 • współdziałanie w ustalaniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,
 • współpraca z Sądami powszechnymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu
  w zakresie zatrudniania osób do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób skierowanych z Sądu do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do prac społecznie użytecznych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej osadzonych skierowanych z Zakładu Karnego,
 • współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie spraw osobowych,
 • współudział przy ustalaniu podziału i administrowaniu funduszem socjalnym,
 • współdziałanie ze służbą zdrowia w zapewnieniu pracownikom badań lekarskich i czuwanie nad terminowym przeprowadzeniem tych badań,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i czasu pracy w tym sprawozdania do GUS,
 • przygotowywanie tabel kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu płac na kolejny rok budżetowy ( plan budżetu funduszu płac),
 • przygotowywanie wykazów pracowników uprawnionych do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • przygotowywanie i czuwanie nad terminowością umów zleceń,
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • współpraca z Administratorem Systemu Informacji w zakresie przetwarzania danych pod kątem teleinformatycznym,
 • ustalanie uprawnień dostępu do danych, systemów i przekazywanie Administratorowi Systemu Informacji,
 • zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • zamawianie, sprowadzanie, dystrybucja oraz ewidencja druków ścisłego zarachowania będących
  w obiegu,
 • przygotowywanie dokumentów w przypadku korzystania z pracy zdalnej/ rotacyjnej,
 • nadzór nad sporządzaniem planów urlopów wypoczynkowych na kolejny rok kalendarzowy,
 • prowadzenie dokumentów związanych z przyznaniem limitów kilometrów dla pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
 • załatwianie spraw pieczęci Zakładu i pracowników (wydawanie, zwroty, ewidencja),
 • prowadzenie spraw dotyczących terminowości umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących służbowych numerów telefonów oraz dokonywania zakupu nowych numerów bądź ich rezygnacja, jak również terminowości umów użyczenia telefonów służbowych pracownikom,
 • współpraca w zakresie świadczenia usług BHP i p.poż. w Zakładzie,
 • współpraca w zakresie świadczenia usług BHP dotyczących otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą i obuwie, przydziału środków higieny osobistej, profilaktycznych posiłków i napojów, uzupełniania apteczek pierwszej pomocy,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynku Zakładu oraz wokół niego,
 • zarządzanie zakładowymi obiektami socjalnymi oraz organizacja wypoczynku,
 • nadzór nad pracą Punktu Obsługi Interesanta, 
 • nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • terminowe przygotowanie informacji i dokumentów przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ZGM w Zawierciu w zakresie funkcjonowania komórki organizacyjnej,
 • sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 • wykonywanie zadań dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie realizowanych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych zleconych do realizacji określonych w liście celów.

Informacje

Rejestr zmian

2023-02-02

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2020-02-04

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2019-11-05

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2018-10-11

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-10

Dodanie artykułu - Edyta Przybysławska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Towarowa 30
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.