Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Wyświetl stronę główną » Statut » Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Podtytuł: StatutS T A T U T
ZAKŁADU  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ
 

w  Z A W I E R C I U  
 
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, zwany dalej „Zakładem” jest gminną jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.
      Do zadań Zakładu należy również sprawowanie zarządu nad Cmentarzem Komunalnym Gminy Zawiercie.

2.     Siedzibą Zakładu jest miasto Zawiercie.

3.     Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Zawiercia.

4.     Zakład działa na podstawie :

—   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  / Dz. U. nr 249 poz.2104 z późn. zm. /,

—   ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. / t.j. z dnia 7 lutego 2005 r. Dz. U. nr 31 poz.266 z późn. zm. /,

—   ustawy o własności lokali z dnia 8 sierpnia 2000 r . / Dz. U. nr 80 poz.903 z późn., zm. /,

—   ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych / Dz. U. z 2000 r. nr 23 poz.295 z późn. zm. /,

—   Statutu Miasta Zawiercia uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXI/305/01 z dnia 3 kwietnia 2001 r. .
 
 
Rozdział II
 
Podstawowe warunki działania
 

1.     Zakres działania Zakładu obejmuje w szczególności :

—   zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi zasób komunalny Gminy,

—   administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi w budynkach, których Gmina jest współwłaścicielem,

—   zarządzanie obiektem Cmentarza Komunalnego w Zawierciu,

—   dokonywanie przeglądów technicznych budynków,

—   określanie zakresu niezbędnych robót remontowo-budowlanych i konserwacyjnych,

—   opracowywanie harmonogramów robót remontowych i konserwacyjnych i ich realizacja siłami własnymi i zewnętrznymi,

—   prawidłowe rozliczanie wykonanej pracy oraz zużytych materiałów,

—   bieżące i terminowe rozliczanie wpływów za świadczone usługi z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami, określonymi niniejszym Statutem, jak również ich egzekucja.

2.     Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 
Rozdział III
 
Gospodarka finansowa
 

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2.     Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem. Zakład może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe, a także dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych.

3.     Przychodami Zakładu są :

—   wpływy uzyskane z tytułu prowadzenia działalności statutowej,

—   dotacje,

—   dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

—   inne.

4.     Zakład prowadzi działalność finansową wykorzystując wszelkie aspekty prawne, techniczne, organizacyjne i gospodarcze, aby maksymalnie obniżyć nakłady budżetowe Gminy na osiągnięcie statutowych celów.
 
Rozdział IV
 
Struktura organizacyjna
 

1.     Zakładem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

2.     Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

3.     Głównego księgowego jak również kierowników działów zatrudnia dyrektor Zakładu.

4.     Kierownicy komórek organizacyjnych kierują samodzielnie powierzonym im zakresem prac i są odpowiedzialni za całokształt pracy.

5.     Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta, na wniosek dyrektora Zakładu.
 
Rozdział V
 
Działalność Zakładu
 

1.     Szczegółowy zakres działania komórek Zakładu, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, określa regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta, na wniosek dyrektora Zakładu.

2.     Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

3.     Do dokonania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta.
 
Rozdział VI
 
Postanowienia końcowe
 

Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2010-01-15

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2010-01-15

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2010-01-15

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2010-01-15

Dodanie załącznika/ załączników - Edyta Przybysławska

2010-01-15

Dodanie artykułu - Edyta Przybysławska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.